Klachtenprocedure

Wij streven ernaar dat alle leerlingen bij ons op school zich optimaal kunnen ontwikkelen, dat zij zich veilig voelen en gemotiveerd zijn om te leren. Wij kunnen hierin echter geen garantie bieden. Het kan zijn dat ouders en leerlingen vragen hebben over bijvoorbeeld de geboden zorg, of zich niet kunnen verenigen met het onderwijs dat wij bieden.
Op school hebben we afspraken gemaakt hoe om te gaan met vragen en klachten van leerlingen en ouders. Wij houden hierbij het beleid van ons bestuur, De Haagse Scholen, aan. Dit beleid is te allen tijden richtinggevend.

Met vragen of klachten kunnen ouders en leerlingen in eerste instantie altijd bij de groepsleerkracht van de leerling of de Intern Begeleider terecht. Mevrouw I. Keizer en mevrouw B. van Gent zijn op onze school de vertrouwenspersonen voor leerlingen en ouders. Ingebrachte problemen worden door de vertrouwenspersoon besproken in het team. Ook wordt met ouders, leerlingen en/of de Commissie van Begeleiding gesproken. Blijft het gevoel bestaan dat er geen goede, voor iedereen bevredigende oplossing wordt geboden, kan men altijd bij de directie terecht. Verloopt dit contact nog niet naar tevredenheid, kan men zich wenden tot het bestuur van onze school. De Haagse Scholen hanteert een klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit is een onafhankelijke, professionele en transparante organisatie die op een kwalitatief hoogwaardige wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in de meest ruime zin van het woord, bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. Het adres van deze stichting is: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030 – 280 95 90. Zie ook de website www.onderwijsgeschillen.nl.

Ouders, verzorgers, leerlingen en andere belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij het informatiepunt van de overheid t.w. Informatie Rijksoverheid, telefoonnummer 1400. Ook bij de Inspectie van het Onderwijs kunt u uw vragen stellen: www.rijksoverheid.nl/contact. Het telefoonnummer voor het melden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is 0900 – 1113111 (lokaal tarief) (meldpunt vertrouwensinspecteurs).

Contact:

Intern vertrouwenspersonen van de De Blokpoelschool – Mw. I. Keizer of Mw. B. van Gent, 070 – 321 14 59 Externe vertrouwenspersonen van De Haagse Scholen: