Aanmelden

Aanmeldprocedure

Een plek op de Blokpoelschool is niet zomaar geregeld. De leerling zit over het algemeen al op een school en laat daar moeilijk verstaanbaar gedrag zien met een externaliserend karakter.

Stappenplan aanmelding en toelating

Let op: dit stappenplan is een leidraad en geldt voor leerlingen die vallen binnen het samenwerkingsverband SPPOH (leerlingen uit Den Haag en Leidschendam-Voorburg). Doet u een aanmelding van buiten SPPOH neem dan eerst contact op met uw eigen samenwerkingsverband om af te stemmen hoe een aanmelding op het speciaal onderwijs binnen uw regio verloopt.

 1. De verwijzende school vraagt bij het SPPOH een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan:
  Er is nog geen contact met de Insp. W.P. Blokpoelschool. De ouders, verwijzende school en eventuele betrokken hulpverleners vragen bij het SPPOH een TLV aan. Als er later wordt gekozen voor een aanmelding op de Insp. W.P. Blokpoelschool is een TLV SO categorie laag of midden nodig.
 2. Aanmelding op de Blokpoelschool:
  De verwijzende school deelt met toestemming van ouders en ná afgifte van de TLV het dossier van de leerling met de Insp. W.P.  Blokpoelschool. De Insp. W.P. Blokpoelschool screent het dossier op plaatsbaarheid. Soms volgt er direct op de dossierscreening een afwijzing. Dit gebeurt wanneer de Insp. W.P.  Blokpoelschool op basis van het dossier van de leerling al duidelijk heeft dat een leerling niet passend is. Er volgt dan een ander advies. Als er geen plek is in de groep waar een leerling is aangemeld, wordt het dossier van de leerling niet in behandeling genomen. De leerling wordt op een interesselijst geplaatst.
 3. Ouders maken een afspraak voor een rondleiding:
  Als het dossier van de leerling gedeeld is én er is concreet uitzicht op een plek voor de leerling, kunnen ouders/verzorgers via de administratie een afspraak maken voor een rondleiding. De rondleiding wordt meestal gegeven door één van de directieleden van de school.
 4. Observatie (indien nodig):
  Soms wordt de leerling door één van de leden van het zorgteam van de Insp. W.P. Blokpoelschool geobserveerd op de verwijzende school. Het kan voorkomen dat een leerling na deze observatie wordt afgewezen omdat duidelijk is geworden dat de leerling niet op de Insp. W.P. Blokpoelschool past.
 5. Observatieweken:
  Als een leerling op basis van het dossier (en de uitgevoerde observatie) passend lijkt op de Insp. W.P. Blokpoelschool, plant de Insp. W.P. Blokpoelschool in overleg met ouders en de verwijzende school twee observatieweken in. Tijdens deze weken doet de leerling volledig met het lesprogramma mee. Hierbij wordt o.a. gekeken of de leerling aansluit bij de doelgroep van de Insp. W.P. Blokpoelschool. In deze observatieweken vinden er observaties plaats door de orthopedagoog, de Intern Begeleider en de leerkracht. Ook vindt er een kindgesprek plaats met de orthopedagoog en worden ouders verwacht voor een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.
 6. Verslaglegging:
  Alle disciplines betrokken bij de observatieweek schrijven een verslag van hun bevindingen.
 7. Commissie van begeleiding:
  De verslagen worden besproken met de Commissie van Begeleiding (CVB) van de Insp. W.P. Blokpoelschool. Deze commissie bestaat uit de (adjunct-)directeur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider van de school en de orthopedagoog. De Commissie van Begeleiding toetst of de leerling past binnen de doelgroep en of de leerling baat heeft bij plaatsing. In het verslag wordt een advies voor het MDO opgenomen over de mogelijkheden om de leerling op de Insp. W.P. Blokpoelschool te plaatsen. De leerling past binnen de school als de school een passend onderwijsaanbod en ondersteuningsaanbod kan bieden.
 8. Adviesgesprek:
  De bevindingen van de CVB worden met ouders besproken in het adviesgesprek. Hiervoor wordt u, in de uitnodiging voor de observatieweken, direct uitgenodigd. Dit gesprek is met de (adjunct-)directeur.
 9. Bij afwijzing:
  De school waar de leerling wordt aangemeld heeft, indien er sprake is van voldoende capaciteit, de zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is voor het bieden van een passende plek voor de leerling. Als de CVB beoordeelt dat de school niet de benodigde ondersteuning kan bieden, gaan school en ouders in gesprek over een plek op een andere school welk de leerling wel een passend aanbod kan bieden.

  Indien uw zoon of dochter uitgenodigd wordt voor een tweewekelijkse observatieperiode neemt de Insp. W.P. Blokpoelschool de zorgplicht over van de verwijzende school. Dit geldt ook wanneer uw zoon of dochter niet passend blijkt te zijn bij de doelgroep leerlingen op onze school of wanneer de ondersteuningsbehoefte de mogelijkheden van de Insp. W.P. Blokpoelschool overschrijdt.