Missie en visie

Vanuit de waarden eenduidigheid, structuur, eigenheid, veiligheid, balans en samenwerking werken wij elke dag aan zo goed mogelijk onderwijs, in een zo veilig mogelijke omgeving. 

Op de Blokpoelschool werken wij met vier belangrijke pijlers: 

Samen bouwen aan nieuwe kansen

Op de Blokpoelschool doen wij kind en ouders drie beloftes:

  • Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten.
  • Ieder kind mag fouten maken om ervan te leren.
  • Ieder kind voelt zich veilig op school.
  • Ieder kind leert om verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen gedrag.

Een nieuwe kans!

De gedachte achter de vier belangrijke pijlers is dat door het bieden van een eenduidig kader, waarbij structuur en een consequente benadering van de leerlingen, voorwaardelijk zijn om leerlingen met gedragsproblematieken weer van schoolgang te voorzien. Samen met het team van Insp. W.P. Blokpoelschool wordt dagelijks gewerkt aan het stimuleren van positief gedrag wat resulteert in positieve reacties en gevoelens bij leerlingen. Door de juiste complimenten te ontvangen groeit het welbevinden van de leerlingen en leren leerlingen hoe het is om weer dagelijks naar school te gaan, hoe het voelt om in de klas te blijven en hoe het voelt om onderdeel te zijn van een groep.  

Kernwaarden:

Eenduidigheid; door middel van een eenduidige benadering, stellen wij leerlingen in de gelegenheid om de schoolgang te hervatten. De meeste leerlingen zijn regelmatig afgewezen en voelen zich niet-begrepen in hun leven, zowel in de thuissituatie, op school of in de voorschoolse periode. Het gevoel van veiligheid ervaren is voor onze leerlingen van essentieel belang en de leerlingen hebben allen baat bij een zeer eenduidig en directief kader. Weten waar je aan toe bent en het niet aan kunnen gaan van discussies is voor leerlingen van de Blokpoelschool de manier om zichzelf veilig te kunnen voelen. Hierbij past het principe: ‘we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen’. 

Structuur; naast eenduidigheid is structuur van essentieel belang voor de leerlingen van de Blokpoelschool. De school werkt met eenduidige regels en afspraken. Dit is van belang voor een heldere communicatie naar ouders, partners en leerlingen. De eenduidigheid is te herleiden naar de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Zij vinden het moeilijk om met uitzondering voor henzelf of anderen om te gaan.  

Eigenheid; Op de Inspecteur W.P. Blokpoelschool vinden we het belangrijk dat iedereen er mag zijn, met zijn eigen talenten, bijzonderheden en problemen. Onze leerlingen mogen zichzelf zoveel mogelijk zijn dit met respect voor elkaar. Respect betekent volgens ons dat we elkaar de ruimte geven om ‘anders’ te zijn en anders te denken. Het ‘anders’ zijn mag echter nooit leiden tot het kwetsen of beschadigen van mensen. Dit geldt ook voor personeelsleden, ouders en bezoekers. 

Veiligheid; Veiligheid blijft voor de Blokpoelschool van essentieel belang. Preventief handelen om de veiligheid van leerlingen, medewerkers en gasten te borgen. Veiligheid wordt op de Blokpoelschool bereikt door de kernwaarden; Eenduidigheid, Structuur en Eigenheid toe te blijven passen.  

Kernkwaliteiten:

Succeservaringen; op de Inspecteur W.P. Blokpoelschool denken we in kansen en mogelijkheden voor de leerling. Het is belangrijk voor leerlingen dat, als het gedrag het leren in de weg staat, zij binnen de school opgevangen worden. Door leerlingen succeservaringen op te laten doen, onderdeel te laten vormen van de groep en groepsgerichte afspraken te maken om de veiligheid te vergroten is de Blokpoelschool in staat om de leerlingen succeservaringen op te laten doen.  

Balans tussen in- en ontspanning; De afwisseling tussen in- en ontspanning is belangrijk voor leerlingen om de gehele schooldag een positieve leerhouding vast te houden. Leerlingen leren niet alleen door de leerstof uit de lesboeken zich eigen te maken, maar het ervarings- en praktijkgerichte leren is net zo waardevol. Leren door doen zorgt voor deze balans. Sport en spel en techniek zijn hier een onderdeel van. In de nieuwe beleidsperiode bouwen we dit lesaanbod uit, maar richten wij ons ook op het pedagogisch kader om leerlingen nog beter van het aanbod te laten profiteren.  

Vertrouwen; Alle leerlingen van de Blokpoelschool hebben in hun schoolverloop een afwijzing gehad waardoor schoolgang in het regulier onderwijs niet meer mogelijk was. Voor veel leerlingen heeft deze afwijzing negatieve gevoelens teweeg gebracht en op de Blokpoelschool krijgen leerlingen een nieuwe kans. Door structuur te bieden, een eenduidige aanpak te hanteren en leerlingen zichzelf te laten zijn werken wij aan het stimuleren van het vertrouwen. Door te werken aan het vertrouwen en leerlingen het gevoel te geven dat ze geaccepteerd worden, werken wij elke dag aan het stimuleren van positieve schoolgang.